Stacks Image 5542
Stacks Image 5544
Stacks Image 5546

TENTO PROJEKT SA REALIZOVAL S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre spoločnosť R-GLASS Trade s.r.o. na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti R-GLASS Trade s.r.o.“

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti R-GLASS Trade s.r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií.

Špecifickým cieľom projektu bolo:

> Zvýšenie výrobných kapacít spoločnosti prostredníctvom transferu vyspelých a ekologických technológií
> Vytvorenie nových trvalo udržateľných pracovných miest v spoločnosti
> Zníženie energetickej náročnosti výroby a jej ekologizácia
>Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty

Východiskový stav: Technologické vybavenie spoločnosti neumožňovalo realizáciu výrobkov v požadovanej kapacite a flexibilite.
Stacks Image 1917
Stacks Image 1921
Stacks Image 1923
Vďaka podpore z Európskej únie došlo k obstaraniu a zavedeniu do výroby nasledovných zariadení:
• Moderná technológia sklárskej pece
• Generátor kyslíka
• Organický Rankinov Cyklus
Stacks Image 1989
Stacks Image 1995
Stacks Image 1998
Výška poskytnutého príspevku: 1 396 932 €

Začiatok realizácie projektu: 09 / 2014

Ukončenie realizácie projektu: 10 / 2015

Názov a sídlo prijímateľa: R-GLASS Trade s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

Miesto realizácie projektu: Cinobaňa

Poskytovateľ (riadiaci orgán): Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI!
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

© 2014 R-GLASS Trade s.r.o. Contact